Gardun.ir سایت دچار مشکل است.

در صورت تمایل دنبال کنید در Nesby.ir
گردون به دست آقایان خامنه‌ای و خاتمی(رئیس جمهور پیشین) دچار مشکل شده است، چنین به گمان ما رسیده است. ویرایش در چهارده و سی دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، گمان افزوده شد، متن همین روز حوالی بامداد پیش از طلوع احتمالا قید شده است.