دوران کودتای آقای خاتمی و پویش‌سرور

تعداد پاراگرف: 3

چهار و پنجاه دقیقۀ بامداد شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، تداوم انتشار محتوای Gardun.ir در Nesby.ir در فضای مدیریّت محتوا کلید خورد. چهار و پنجاه و شش دقیقۀ همین روز، همانطور که در Gardun.ir امکان ذخیرۀ محتوا در سیستم مدیریّت محتوا احتمالا به دلیل ایجاد اختلال در جاوا اسکریپت در پویش‌سرور مقدور نگشت به نظر مختصری اخلال در Nesby.ir از این دست موجود است.

چهار و شانزده دقیقهٔ بامداد شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر شما اگر مالکین مسکن مهر انتخابی داشته باشند باز هم در چنان وضعیّتی سکونت خواهند داشت، آیا حدّاقل کار نمی‌تواند آگاهی رسانی در خصوص شرایط بنا و مقاومت آن باشد.


سه و پنجاه و پنج دقیقهٔ بامداد شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر طرح آقای خاتمی حذف بخش یا بخش‌هایی از ارتش و جایگزینی آن با نیروهای ارتش ایالات متّحدهٔ آمریکا است، تکاوران گویا از موارد مطرح برای حذف است، چنین به گمان ما رسیده است. چهار بامداد همین روز، گویا ممکن است تلاش جهت تغییر مبدا از ایالات متّحدهٔ آمریکا به مسکو انجام گیرد و یا شاید نقاط دیگر نیز آزموده شود، به هر حال بدون حذف احتمالا مقدور نگردد مگر اینکه به طرحی درازمدّت بدل گردد و پیشنهاد تزریق نیروی خارجی در زمانی طولانی مطرح شود تا رسیدن زمانی و حرکتی. چنین به گمان ما رسیده است. در ویرایش ایالات متّحده(در مورد نخست) به ایالات متّحدهٔ آمریکا تغییر داده شد.


بیست و دو و سی و هفت دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر امکان خروج آقای خاتمی از فلتا باطل گشت، چنین به گمان ما رسیده است.


بیست و یک و چهل و دو دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، ما هنوز به ترتیبی که نزدیک به مناسب در نظر آید صدایی از احزاب رسد نداشته‌ایم، شاید بحران‌های جاری و ژرفای خیانت‌ها در اذهان چنین سبب شده است تا از استهلاک منابع در مواجهه با چنین جراحتی با گسترهٔ چند قرن به چنین حالتی از هنجار برسند، البتّه به نظر خائنین دلق پوش گرایش نشان می‌دهند در گمان پوک خویش که این گدار و سرزمین همان شوره زار جهالت است و چندی خیرخواه مشفق عالم دست و پا خواهند زد و این بی شرفان به زبان و دست درازی ادامه خواهند داد، هر نگاه نوعی احتمالا طراوت به همراه دارد، نگاه‌های پوچ و تکراری در تئاتر حزب هم ممکن است از همین منحرفین جوشیده باشد، به هر ترتیب وجود احزاب در جامعه احتمالا نشان از رونق فکر است، چنین به گمان ما رسیده است.


هجده و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر امکان تردّد همسر وزیر کشور به خارج از فلتا باطل گشت، چنین به گمان ما رسیده است.


هفده و چهل و دو دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد، پیشتر در این خصوص اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، به نظر قتل چند نفر در موارد مجزّا در ماه‌های اخیر که به دست سگ‌های ولگرد در اخبار منتشر شد به دستور آقای خامنه‌ای و اجرای آقایان موسوی و یاس انجام گرفته است، چنین به گمان ما رسیده است.


شانزده و بیست و شش دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر امکان خروج و تردّد آقای آذری جهرمی به خارج از فلُتا باطل گشت، چنین به گمان ما رسیده است. شانزده و سی و سه دقیقهٔ همین روز، گویا آقای خامنه‌ای تمایل به نگه داشتن امکان گریز در عوض حماقت‌های آقای جهرمی را داشته‌اند، هنوز آقای میر حسین موسوی و یاس(رپر) گویا باریکهٔ گریز در اختیار دارند، چنین به گمان ما رسیده است. شانزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ همین روز، به نظر امکان تردّد آقایان میر حسین موسوی و یاس(رپر) نیز باطل گشت، چنین به گمان ما رسیده است. هفده و هشت دقیقهٔ همین روز، به نظر امکان تردّد آقای خامنه‌ای نیز به خارج از فلُتا باطل گشت، چنین به گمان ما رسیده است. در ویرایش فلوتا در دو مورد به فلُتا تغییر یافت.


چهارده و هفده دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، چه کسانی حقوق پرداخت می‌کنند به افرادی که امکان تنفّس خائنین را در لباس خیانت ممکن می‌سازند، حامیان خائنین را چه کسانی نان می‌دهند.


سیزده و چهل دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر در خصوص مسکن مهر تخریب و نوسازی را مقرّر داشته‌ایم، این موضوع را بر اجماع نظر جامعه از نظر کنار می‌گیریم، قرار بررّسی تمامی ابنیه از طریق دستگاه‌های آزمون همینطور و ملزم دانستن بنگاه‌های معاملات به بررسی اسکلت، تهویه و لوله کشی بنا، البتّه الزام این موضوعات تنها از جانب این منظر در غالب مقرّرات ملغی در نظر گرفته می‌شود.


سیزده و بیست و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر آقای حسن تهرانی مقدّم به دلیل تمرّد از صلاح دید برخی خائنین دلق پوش جهت عدم پیشبرد مواردی صنعتی در نیروهای مسلّح به قتل رسیده اند، احتمالا بر این اساس که جامعه بایستی ذلیل و خرافی و بزدل و تهی دست و حقیر بماند، چنین به گمان ما رسیده است.


سیزده و شش دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص برقراری استقلال قضا و آزادی رسانه‌ها به نظر شما مشکلات اصلی از کدام افراد یا نهادها می‌جوشند، آیا ما در معنای شهروند از وزارت‌خانه‌ها و وزرا بسته به شرایط رضایت داریم یا دست کم مجال را در این مسیر ممکن می‌دانیم.


شش و چهل و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر از جانب آقای خامنه‌ای از طریق آقای صادق زیبا کلام پیشنهادی از معرّفی حساب بانکی از جانب ما به صورت عمومی مطرح شده است، البتّه این موضوع اگر نظر ما مناسب می‌نمود احتمال میداشت که منتشر گردد، گمان می‌بریم همان رویهٔ مقرّر مناسب باشد و احتمالا آنچه ضرورت انجام دست کم بخش‌های نخست پروژهٔ انتقال مالی است با فرض یاری مناسب حضور ذهن ما نزد افرادی همچون آقایان ریسی، جهانگیری، رحمانی فضلی و خاتمی مطرح شده است. به نظر شیطنت‌هایی در اندرویید به گمان می‌رسد طبق معمول، گویا از جانب مدیر عامل هندی تبار گوگل است، ما پیشتر ارتباط ایشان را با رییس جمهور و نخست وزیر حاضر در هندوستان گمان برده‌ایم.


شش و بیست و سه دقیقۀ جمعه بیست و یک آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیش از قطع دسترسی به محتوای Gardun.ir نزد ir24.ir به موضوعاتی اشاره داشته ایم از قبیل ماهیّت افرادی و نسبت‌های آنها با اشخاص تاثیر گذار جامعه از قبیل آقایان یاس(رپر) و آذری جهرمی که به ترتیب نوه‌های آقایان میر حسین موسوی و خامنه‌ای هستند و شراکت افرادی همچون آقایان ظریف، نمکی، روحانی، خاتمی در پروژۀ کوید و حذف سلیقه‌ای افراد بر این مبنا. در مورد آقایان یاس(رپر) و میر حسین موسوی به تفصبل در خصوص توحّش و حیوانیت این افراد توضیح داده شده است البتّه آقای آذری جهرمی نیز در این خصوص کم از اینان نیستند، پدیده‌هایی که در صورت شما با گستاخی دروغ می‌گویند. در مجموع چنین به گمان ما رسیده است. به دلیل عدم امکان حذف حیوانیت بلا نسبت حیوانات افزوده شد، به نظر از آقایان میر حسین موسوی و خامنه‌ای می‌جوشد. ممکن است دچار غلط‌های املایی باشد، ویرایشگر دچار اختلال است، آقای بیل گیتس به نظر تاثیر گذار هستند. شش و سی و هشت دقیقهٔ همین روز، در روز گذشته اف تی پی اندرویید دچار اختلال بود، به نظر مرتفع شده است، مشکلی در ویرایشگر اندرویید به نظر نمی‌رسد، یک واو اضافه که با وجود ویرگول نادرست است پیش از نام آقای نمکی(وزیر پیشین بهداشت) حذف گردید.


شش و هجده دقیقهٔ پنج شنبه بیست آبان هزار و چهارصد شمسی، مدیریّت آقای روحانی مقرّر است.


شش و یازده دقیقهٔ پنج شنبه بیست آبان هزار و چهارصد شمسی، گویا آقای خاتمی اعصاب خود را با حذف بی خانمان‌ها تنظیم می‌کنند. شش و چهل و یک دقیقهٔ همین روز، چنین به گمان ما رسیده است.


شش بامداد پنج شنبه بیست آبان هزار و چهارصد شمسی، لغو قرار مدیریّت شده بودن آقای خاتمی مقرّر به حذف است. یک و نوزده دقیقۀ پنج شنبه بیست آبان هزار و چهارصد شمسی، وضعیّت مدیریّت شده برای آقای خاتمی و همسر ایشان را ملغی مقرّر میداریم.


یک و چهار دقیقۀ پنج شنبه بیست ابان هزار و چهارصد شمسی، به نظر تنور اصلی جوشیدن این موضوعات اختلالی آقای میر حسین موسوی است. یک و هجده دقیقۀ همین روز، در ویرایش کلمۀ اختلالی به این موضوعات افزوده شد.


یک و چهار دقیقۀ پنج شنبه بیست ابان هزار و چهارصد شمسی، آنچه در ادامه قید میگردد مرتبط به دوران قطع دسترسی به Gardun.ir است که با نام دوران کودتای آقای خاتمی نام نهاده ایم:


یازده و پانزده دقیقهٔ چهارشنبه نوزده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر آقای میر حسین موسوی شر خر نقد کنندهٔ بدهی هم هستند، گویا اغلب شعبه‌های بانک پاسارگاد توسّط ایشان از مردم به شکلی غصب شده‌اند، با صحنه سازی و دام مبالغ کوچک، چنین به گمان ما رسیده است.

یازده و سی دقیقهٔ چهارشنبه نوزده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر خودروی سیاه تماس در کاروان آقای بایدن جهت ارتباط مستقیم با آقای خامنه‌ای است، البتّه گویا رسد آن در دستور کار دولت ایالات متّحده بوده و هست.

بیست و سه و پنجاه و یک دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، استفاده از کلمهٔ ارشاد در معنای معروف آن(تعدّی به حریم افراد) ممنوع است.

دوازده و هشت دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، مدیریّت تمامی روحانیون مشکل ساز مقرّر است، هر نفسی به نام علی با ادّعای محمّد خارج شود، از طرازها چنین است.

نه و بیست و دو دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، خروج نیروهای خارجی از سوریه مقرّر است.

هفت و پنجاه و نه دقیقهٔ سه شنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر لوازم آرایشی خانوم سلنا گومز از طریق دارایی ما از ریاض تجهیز شده‌اند.

پنج و چهل و سه دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، در مصاحبهٔ اخیر آقای خاتمی به خدا قسم یاد می‌کنند که در پی قدرت نیستند، گویی آن قسم هشداری بوده باشد برای ما در معنای عکس خویش.

پنج و هفت دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر در خصوص مدیریّت موضوعات مرتبط به طالبان همسر و فرزندان آقای روحانی همینطور مادر ایشان دخیل هستند، چنین به گمان ما رسیده است.

چهار و چهل و سه دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، همسر آقایان خاتمی و اردوغان پیش بینی، آقای اردوغان حفظ وضعیّت از طریق درصدی محبوبیّت و البتّه گزینهٔ اصلی که مساجد تارا هستند، آقای بیل گیتس هجوم فکری، خانوم طلا گلزار انتقال سنگین، آقای زاکربرگ گسترش آلودگی، نقش‌های افراد در دوران کودتای آقای خاتمی و پروسهٔ مرگ مشابه شهاب الدّین سهروردی.

چهار و بیست و هفت دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، فعلا که اینجائیم به ترتیبی که شاید تاریخ بشر به خویش ندیده باشد، امّا در نوع بشر و موجوداتی که شباهتی چنان دارند کدام دم و بازدم بوده است که چنین نباشد و منحصر به فرد به شکلی که نظیرش در تاریخ بشر ناموجود، امّا چه چیزی، بحثی، نگاهی، نگرشی، هدفی تمایل به یکسان سازی و زدودن وجه تمایز آن دارد، و چرا.

چهار و چهار دقیقهٔ سه شنبه هجده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر حجم بالای سناریو با هدف ساختن موضوعی شبیه به کودتای تارا صورت پذیرفته و به فضای فکری ما تزریق شده است از جانب همسر آقای خاتمی، محبوبیت را ابزاری در نظر گرفتند تا مرتفع شدن ما را در حمایت از فجایعی چون ولایت فقیه با سودای رهبری برای آقای خاتمی ممکن سازند، چنین به گمان ما رسیده است.

بیست و دو سی و دو دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، شاید انسان در توانایی مدیریّت تعریف می‌شود، گنجاندن امور در دایرهٔ تخصّص و علم.

بیست و یک و پنجاه و سه دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر همسر آقای خاتمی در خصوص ترور آقای حجّاریان مطّلعی فعّال بوده‌اند، ما پیشتر گمان به اطّلاع همسر آقای حجّاریان نیز برده‌ایم، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است.

بیست و یک و سی و یک دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر سرب بحث جلوگیری از پیشرفت ساختار سوخت فسیلی، جیوه تیزآب کشمش و اورانیوم به بحث کاخ رامسر نزد همسر آقای خاتمی مرتبط است، گویا همسر آقای خامنه‌ای قول آن محل را به ایشان داده‌اند، ساده اندیش کوته نظر!احتمالاً در دل چنین بیاندیشند که ایشان تمام را طالبند.

بیست و یک دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، مدیریّت آقای خاتمی و همسر ایشان مقرّر است.

بیست و یک و چهار دقیقهٔ همین روز، مدیریّت آقای بیل گیتس هم همینطور.

ده و سی و هفت دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر موضوع سرکوب یا تحقیر از طریق نگاه فاشیستی در بحث رخنه در افکار در موضوع لایسنس محصولات متن باز یا فرآیندهای وابسته همچون wppb دخیل است.

هشت و پنجاه دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر آقای اردوغان در موضوع ترور آقای کاظمی در عراق به شکلی سهیم بوده اند، چنین به گمان ما رسیده است.

هشت و چهل و نه دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، گویا اجبار آقای خمینی به برنزه شده از سوی مکنت دنیا بوده است، چنین به گمان ما رسیده است.

هشت و سی و شش دقیقهٔ دوشنبه هفده آبان هزار و چهارصد شمسی، تغییر نام مترادف خاخام در زبان انگلیسی مقرّر است.

بیست و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه شانزده آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر سو قصد به آقای کاظمی نخست وزیر عراق از جانب آقای خامنه‌ای تدارک شده است.

نه و چهل و چهار دقیقهٔ یکشنبه شانزده آبان هزار و چهارصد شمسی، مصادرهٔ اموال پادشاه نروژ لغو گردید.

سه و چهل و دو دقیقهٔ یکشنبه شانزده آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص آقای خاتمی ما تجربهٔ دوران ریاست جمهوری ایشان را نسبتا داریم و به نظر این به واقعیّت نزدیک تر است تا حکایت اصلاحات سربی، چرا چنین موضوعاتی به ناخن گیرنده و رادار ما رسیده و دام افتاده است.

نوزده و یک دقیقهٔ شنبه پانزده آبان هزار و چهارصد شمسی، گاهی شاید زاویهٔ ما با وقایع کمتر باشد، به این شکل بیان این حکایت احتمالاً مناسب تر است.


شش و سی و هفت دقیقهٔ شنبه پانزده آبان هزار و چهارصد شمسی، حذف دو مرحله‌ نود و هفت درصد از حجم ریالی بازار به ترتیب این قرار منتفی است.


  <br>
  بیست و بیست و چهار دقیقۀ چهارشنبه نوزده آبان هزار و چهارصد شمسی، قید شده در فضای html.<br>
    نوزده و سی و یک دقیقۀ چهارشنبه نوزده آبان هزار و چهارصد شمسی، 
    ما پیشتر از مشهد هاست گردون را به ir24.ir انتقال دادیم که در آن میزبان دچار مشکل شده است، دسترسی به محتوای ما نیز مسدود است، گویا دسترسی به ناحیۀ کاربری سایت مذکور نیز جهت جلوگیری از دسترسی ما به محتوا دچار مشکل شده است. <br>

  </div>

  <br>

instagram