غربال جنین

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم شرایط سنجش رایگان جنین و شخص والده ی جنین همینطور شرایط غربال جنین فرآهم آید و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، در شرایطی که نا مناسبت جنین احراز گردد و شخص مایل به نگه داشتن جنین باشند موضوع به صورتی مناسب بررسی و احتمالات سنجیده شود، مایلیم کمیسیون پزشکی، نماینده ی اقتصادی جامعه، نماینده ی وزارت کار و نماینده ی وزارت محیط تصمیم گیرندگان موضوع باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، “ش” از “مشکل” مشکل ساز دووم حذف شده بود، 17:51 پنج شنبه 31 شهریور 1401 سپتامبر 22 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.