نرم افزار گوشی شرکت هواپیمایی دولتی در ممالک کشور

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در خصوص هواپیمایی هما نرم افزار گوشی مناسب به رقابت با کلاس A دنیا در دسترس باشد، همینطور در خصوص مناسب ترین شرکت های دولتی پروازی در ممالک، 10:50 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.