کردیا، کردستان

تعداد پاراگرف: 2

به گمان حمله به اشخاص شهروند در کردیا(کردستان) توسسط شحصی وابسته به آقای محسن رضائی در آن منطقه ایجاد شده بود، به گمان بر طرف شده است به ترتیبی که آقای محسن رضائی نیز در این زمینه به کیفییتی مناسب تفهیم شده باشند البتته دسترسی به Instagram نبود و دقایقی متتصل شد و اخباری رسید و خشم گرفتیم و این موضوع در گمان و ذهن ما ایجاد شد شکافی از این حوالی تا به گمان حوالی سنندج، گمان نمی بریم مناسب باشد با اشخاص شهروند در آن منطقه از جانب نیروهای مسللح یا اططلاعاتی مواجهه ای صورت گیرد، به هر حال ساختاری که بوم آن منطقه به عنوان حارسین مدنییت(بلیس، ارتش) به اختیار گیرند یا منتخب دارند به گمان مناسب است، گمان می بریم مناسب باشد آقای مسعود کیمیایی و اشخاص وابسته به ایشان تحت نظر و مدیرییت باشند، “کردیا” به تیتر نوشته افزوده شد که تیتر از “کردستان” به “کردیا، کردستان” ویراست شد، 20:21 شنبه 16 مهر 1401 اکتبر 8 2022 خانه ی آقای والد، باغستان شهریار.

در خصوص کردستان دست کم سه موضوع، شرط احتجام، خلع و تحت مدیرییت امن بودن آقای مسعود بارزانی، ترددد آزاد در مرز غربی فلتا(ایران) گمان می بریم برای بودن مدیرییت آن منطقه به عنوان مثال چون سققز و سنندج زیر نظر آقای نچیروان بارزانی مناسب باشد، اعتصاب در حوالی آن منطقه که بابت فوت خانوم ژینا امینی که به گمان توسسط گشت ارشاد صورت گرفت به نظر وضعییتی بود که نیاز داشت برای اشخاص از جانب حکومت آلترناتیو مناسب به اشخاص بومی خارج از اصناف اعتصاب دارنده معررفی گردد برای تهییه ی ارزاق و خوراک پایه، در اقلیم کردستان که اقلیم به نظر ما در معنای آب و هوا است، در اقلیم کردستان نیز دو سه سال پیش در جشن به گمان شخص یا اشخاصی فوت شدند و گمان می بریم قتل پیش مرگه ها و کول برها دست کم درصدی تحت تاثیر آقای مسعود بارزانی است، گمان نمی بریم برای خود سوزی در فرانسه برای آقای اوجالان نظر ایشان استعلام شده باشد، گمان نمی بریم تردد آزاد اشخاصی که احتمال چنین حرکاتی دارند در سطح جهان مناسب باشد، به گمان نام کرد در متون به نوعی از خشونت به مثال کشیده شده است، البتته در مورد ترک نیز ترک تازی به گمان از همین نوع تمثیل است، 21:26 چهارشنبه 30 شهریور 1401 سپتامبر 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.