یازده سپتامبر برج های تجارت جهانی

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص گمان خویش از اجرای حادثه ی یازده سپتامبر توسسط آقای خامنه ای سخن به میان آمده است به گمان در اجرای برخورد هواپیما ها به ساختمان های تجارت جهانی نیویورک ایالات متتجده ی آمریکا آقای مجتبی خامنه ای نیز در کار بوده هستند، 15:51 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان در انفجار ساحل لبنان آقای مجتبی خامنه ای به مشارکت بوده هستند، 16:04. به گمان قبول مسئولییت 11 سپتامبر از جانب القاعده از طرف آقای مجتبی خامنه ای مطرح شده است، 16:08.