آبادان

تعداد پاراگرف: 3

به گمان ترور آقای مجید عبدالباقی برادر آقای حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان کار آقای مقتدی صدر بوده است و مجریان پس از انجام به سمت عراق متواری شده اند. 22:48 شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست آقای مقتدی صدر را تحت مدیرییت امن می گیرد، 23:05 همین حوالی. همینطور به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست آقای آلبرتو فرناندز احتجام آرژانتین را تحت مدیرییت امن می گیرد و مسیر رسیدن به درصد صفر بانکی را هموار می سازد، 23:12 همین حوالی.

به گمان چنین می رسد که تخریب و فرو ریختن ساختمان متروپل به عمد و به قصد ایجاد آشوب ایجاد شده است و هر شش عضو مجلس خبرگان در خوزستان در آن شراکت داشته اند، به گمان از سوی آقای خامنه ای اندیشه ی چنین موضوعی تدارک شده است، Gebze شرق استانبول ۱۴:۳۵ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.

گمان می بریم آقای حسین عبد الباقی که گویا مالک ساختمان فرو ریخته با نام متروپل در آبادان هستند از طریق راه دریا به سمت سواحل لِنا(سعودی عربیا) عظیمت داشته اند و در آن مُلک حضور دارند، به گمان این جابجایی با هماهنگی آقای محممد بن سلمان ولی عهد آقای ملک سلمان پادشاه لنا صورت گرفته است، Gebze شرق استانبول ۱۴:۰۷ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.