ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم

تعداد پاراگرف: 7

به گمان دست کم در سلسله ی آقای محمّد خبری از انسان نیست و موضوعات حول کسانی می گردد که ایشان را قبول دارند و مومن نام گرفته اند، اگر با من نیستید پس به جهنّم بروید. ۱۶:۱۷ شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۱۶ ۲۰۲۳.

ما گمان می‌بردیم قدرتی در عالم هستی نیست که بتواند در برابر ارادهٔ ما بر برچیدن این حکایات و سلسله از عالم هستی بایستد، به نظر شما آیا دلیلی موجود است که ما بر این گمان خویش به تردید بنگریم. ۲۰:۵۵ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

ادیان ابراهیمی به ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم در عنوان نوشته ویراست شد. ۲۰:۵۳ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

گمان نمی‌بریم آتشی در معنای آتش خاموش یا به چیز دیگری تبدیل شده باشد که به گمان ما بنا بر آنچه به نقل رسیده دنیا در این سلسله دست کم حکایت خویش را در ارادهٔ اولاد آدم بدون ترحّم و حریم و احترام نمایان ساخته است، گمان نمی‌بریم نفس آقای عیسی مسیح مرده‌ای در معنای مرده زنده ساخته باشد یا عصای آقای موسی عمران دریا در معنای دریا شکافته باشد یا سحر و جادویی همچون خورنده‌ای در معنای خوردن خورده باشد، در خصوص آقای محمّد نیز گمان‌هایی از ما مطرح شده است، به گمان ما اینان سلسله‌ای بوده‌اند از انواع بشر با حکایت‌ها و اشعاری. ۱۶:۳۰ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

نوید ادیان ابراهیمی از کجا آغاز شده است، به نظر آقای موسی نخستین این موضوع باشد و گویا آقای محمّد پروندهٔ آن را از آن منظر و زاویه می‌بندد به هر دلیلی که شاید آغشتگی به منم یکی از آنها باشد با چاشنی دروغ، چرا نوید به پس از خویش دست کم برای خویش نمی‌بندیم و نبندیم در آن مقام که خرد را چراغ راه می‌گیریم. یازده و سی و دو دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

گویا در ادیان ابراهیمی چنان یاد می‌آورند از آقای ابراهیم که ایشان را در آتش گذاشتند و آتش گلستان شد، یا آقای موسی هم ایشان بودند که عصا زدند و دریا شکافت یا آقای عیسی هم ایشان بودند که نفسشان به مرده‌ای جان بخشید، در خصوص خاتم این سلسله آقای محمّد امّا گویا جز دو نمونه نقل از حشرات باقی واگذار به مکتوب است، البته آقایان موسی و عیسی نیز از خود به جا گذاشته‌اند آنچنان که احتمالاً بتوان گفت در ادبیّات نیز دستی در کار و حرفی برای گفتن است و نه تنها مضمونی که منتقل شود بدون وزن و قافیه یا روانی و شیوایی. پیشتر شفاهی اشاراتی به این مضمون داشته‌ایم به گمان خویش موازی با آنچه در احوالات بر ما گذشته است، از منظر ما پیامبران که چنان نویدی آورده‌اند در محکوم آن رسالت بوده‌اند، گویی پابند مسیری ناگزیر که شاید دیدار انسان‌ها بخش گریز ناپذیری از آن بوده است امّا در پهنهٔ خلقت انسان کدام فرد موفّقی را گمان می‌بریم که راهی دشوار را به حکم خویش نپیموده است. هجده و چهل و هشت دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی. بخش اشارهٔ شفاهی افزوده شد، هجده و پنجاه و نه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

آیا تا به حال موضوعی شبیه به تاوان و قصاص درد شنیده‌اید، با فرض اینکه این موضوع تا حال مطرح نشده است آیا ممکن است مدّعیان ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم از آن بی اطّلاع باشند. چهارده و نوزده دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی. نمایندگان به مدّعیان ویراست شد، ابراهیمی به سلسلهٔ آقای ابراهیم ویراست شد، باغستان شهریار، ۰۸:۴۰ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.