دسترسی به محتوای منظر

تعداد پاراگرف: 2

به نظر دسترسی به سایت Gardun.ir از IP هند مقدور نیست، دست کم در IP استفاده شده در Psiphon3. باغستان شهریار، 22:42 شنبه 27 فروردین 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در ساختار حکومت در مسیر دسترسی به محتوای منتشر شده از جانب ما مسدود گردد، باغستان شهریار، ۱۵:۲۹ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰. مایلیم این مرکز به تمام نوع بشر معرّفی شود و دارایی مشکل سازان در مسیر معرّفی مسدود گردد، ۱۵:۳۱ همین روز. بخش پایانی حذف گردید، در موضوع معرّفی این مرکز موجود است، اینکه از نو به چه دلیل اشاره شده گمان می‌بریم از جواز ما به جوشش عادت نامناسب برخی در کالبد انسان به خروج از دایرهٔ تفاوت آن با حیوانات است، خِرَد. بخش حذف شده: “مایلیم محتوا به تمام زبان‌های زندهٔ دنیا عرضه گردد و دارایی مشکل سازان در این مسیر مسدود گردد، ۱۵:۵۸ همین روز.”، و اینکه چرا ما چنین جوازی صادر داشته‌ایم و به چه ترتیب صادر شده است گمان می‌بریم مناسب بررسی باشد، ۱۶:۰۳ همین حوالی. آیا ما خروج از دایرهٔ معرفت(آگاهی، عقل، بصیرت، منِش و…) انسان را جز در نا رضایتیِ غیر می‌توانیم سر رشته بیابیم. ۱۶:۰۸ همین حوالی.