اسید پاشی

تعداد پاراگرف: 1

موردی خواندیم در برگه ی العین فارسی در Instagram که آقایی با نام قاسم اوزان که اقدام به اسید پاشی بر چهره ی خانومی داشته هستند پس از گویا دو سال دوران حبس با ایشان(خانوم برفین اوزک) به ازدواج بر خواسته هستند، به گمان ایشان تحدید شده هستند برای این موضوع و خانوم برفین اوزک نیز به گمان به واسطه ی نوعی کینه توزی چنین وضعییتی را پذیرفته و قبول داشته هستند، به گمان مناسب است در این قبیل جزا به ترتیبی که چنین شرایطی حاصل نگردد در نظر گرفته شود، به نظر اسید پاشی باعث رفتن از دست چشم چپ خانوم اوزک شده است، به گمان بستر قصاص مناسب این موضوع مناسب است تا چنین وضعییتی را از نو مهییا ساختن که شاید از نو به زیانی برسد، 06:41 شنبه 26 شهریور 1401 سپتامبر 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. تحدید به گمان از جانب آقای اردوغان صورت گرفته و مایل بوده هستند که شرایطی پیش آید که باعث فوت یکی از دو شخص گردد، ۰۶:۵۱.