کسب مال از بستر مال سرقتی

تعداد پاراگرف: 1

بر فرض شخص از شخصی دیگر سرقت مال داشته و پس از زمانی از آن مال به تجارت پرداخته و از آن سود داشته هستند با رضایت مشتریان خویش، به گمان مناسب است تمام مال اخذ، اصل مال به مالک نخست عودت گیرد، باقی صرف جامعه گردد و جزای مناسب برای شخص در نظر گرفته شود، در صورت عودت میزانی مناسبی از سود همراه اصل مال به گمان مناسب است موضوع بررسی شود به عنوان مثال معددلی از در آمد سالیانه ی بانک های حکومتی در آن به عنوان معیار گرفته شود، 08:06 یکشنبه 27 شهریور 1401 سپتامبر 18 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.