آلودگی هوا

تعداد پاراگرف: 1

هفت و هجده دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر آلودگی هوای دست کم این ایّام و دست کم تهران به شراکت آقای روحانی بیش از پنجاه درصد و آقای احمدی نژاد تدارک شده است، چنین به گمان ما رسیده است.