فرودگاه

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در جمع آوری فرودگاه مهرآباد و مراکز نظامی غیر پلیس از محدودهٔ شهرها اجرا گردد. ۱۳:۳۴ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

هفده و بیست و هفت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام فرودگاه امام خمینی به پرند به پیشنهاد تغییر داده شده است.

بیست و یک و سی و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار احداث فرودگاه برای تمامی مجامع مسکونی را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.