اعلام جنگ به تهران از جانب ارتش ایالات متتحده ی آمریکا

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم با نیروی نظامی و در صورت لزوم به توبره کشیدن وجب به وجب خاک فلتا(ایران) خاک ایالات متتحده ی آمریکا در تهران آزاد گردد، مایلیم مسکو و بیجینگ در این خصوص همراهی داشته باشند همینطور لندن، توکیو، پاریس، برلین، مادرید و میلان، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 21:44 شنبه 15 مرداد 1401 آگوست 15 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “رم” به “میلان” ویراست شد، 22:00 همین حوالی. لحظاتی مکث در ذخیره، 22:01 همین حوالی. به نظر می رسد مایل نیستند از این طریق به دست آورند، به گمان اساس آن ساختار بر پایه ی تعامل است و شخص کنسول و شخص سفیر دری از گفتگو را تعریف می دارند و چنان ساختمانی پایگاهی برای شنید و گفت است، 22:06 همین حوالی.