زبان لنایی، عربی

تعداد پاراگرف: 2

لنایی به عنوان نوشته افزوده شد، دستهٔ زبان‌ها حذف شد، دستهٔ زبان زیر مجموعهٔ فرهنگ موجود است و شامل شد. ۱۳:۰۷ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

چهارده و سی و یک دقیقۀ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر تغییر نام زبان عربی را به لِنایی مقرّر داشته‌ایم که به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.