نیروی مسلّح

تعداد پاراگرف: 4

مایلم راهنمایی رانندگی زیر نظر نیروی انتظامی و در مجموع با نام پلیس و سپاه زیر نظر ارتش و در مجموع با نام ارتش فعّالیّت داشته باشند، ۱۳:۱۹ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ مه ۱۸ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

نوزده و یازده دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار انتقال نیروهای مسلّحِ غیر از پلیس به خارج از شهرها و تبدیل پادگان‌های شهری به فضای سبز به پیشنهاد تغییر داده شد.

هجده و بیست و یک دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف دلق پوشان را از نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی به پیشنهاد تغییر می‌دهیم. این قرار ممکن است دلق پوش، نجس، روحانی و از این قبیل مطرح شده باشد، به هر ترتیب بلا نسبت نجاسات.

چهل و چهار دقیقهٔ بامداد سه‌شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تلفیق سپاه و نیروی انتظامی در ارتش و پلیس را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.