نیروی دریایی ارتش

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم شرکت یا ساختار تولید دارنده ی ناو شکن معررفی شده ی اخیر عنوان گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، به گمان از تولیدات مسکو است، 22:02 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان آن ساختار و رنگ تولید آلمان می رسد، اگر این گمانی مناسب باشد چرا به مسکو گمان بردیم، 22:30. با اینکه در میان افکار به درصدی اکثر احتمالا گمان می رفت که تولید مسکو نیست امما چنین نوشته شد به نزدیک سادگی به گمان. 22:32.