پیشنهادهای دستگیری

تعداد پاراگرف: 1

شش و بیست دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، از نظر شما پیشنهاد دستگیری چه افرادی از تاثیر گذاران والا مقام سیاسی جامعه مناسب خواهد بود، بر فرض اگر آقایان خاتمی، موسوی، خمینی(مشهور به یادگار امام)، آذری جهرمی، نمکی، ظریف، احمدی نژاد، روحانی،جنّتی، دو برادر آقای خامنه‌ای(آقایان محمّد و حسن) و آقای خامنه‌ای در این فهرست در نظر گرفته شوند چه وضعیّتی را می‌توان احراز دستگیری در نظر گرفت و به چه شکلی می‌توان صحت خبر آن را بررسی و تائید نمود. شش و سی دقیقهٔ همین روز، آقای خمینی افزوده شدند. شش و چهل و شش دقیقهٔ همین روز، آقای آذری جهرمی افزوده شدند. هفت و سه دقیقهٔ همین روز، آقای روحانی افزوده شدند، همینطور ویرایش ضمیر شد به شدند در دو مورد باقی افزوده‌ها. هفت و بیست و هشت دقیقهٔ همین روز، آقای جنّتی افزوده شدند.