گستاخی

تعداد پاراگرف: 2

گمان می‌بریم اگر شکلی از گستاخی امکان بروز می‌یابد در این روز و ساعات بستر آن توسّط آقای اسحاق جهانگیری فرآهم شده است. ۲۳:۰۲ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

فرق است بین آن که گستاخ به دنیا می‌آید و آنکه گستاخ از دنیا می‌رود. چنین گمان برده‌ایم. سیزده و چهل و سه دقیقهٔ دوشنبه شش دی هزار و چهارصد شمسی.