بخواهید تا به شما تعلّق گیرد

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما در عوض سوالِ موضوعی مناسب است ساختن و به دست آوردن آن، ما پیشتر نیز برخورد داشته‌ایم به گمانمان به این قبیل زیرکی‌های آقای محمّد در اشعارشان که گمان برده‌ایم از فاقد شرافت بودن ایشان جوشیده است، سلسلۀ آقای آدم به گمان دست کم از آقای موسی همان آقایان فرعون و برده داران را مایل به بودن هستند در مقام مالک تن و جان افراد تنها نه چنان مشهود و قابل عرضه بلکه به ترتیبی که تا حدود امکان ردّ پای آن نا پیدا و کمتر قابل حساب باشد، باغستان شهریار 17:02 جمعه 9 اردیبهشت 1401.

,