پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت

تعداد پاراگرف: 1

پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت، پیشتر به گمان چنین رسیده است که در فرم مربوط به اداره یا اداراتی دین و مذهب سوال شده است، مایلیم اگر چنین موردی باقی است حذف شود و اگر در مسیر حذف آن شخص مشکل سازی بود تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مطرح شده هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد. عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، نوشته شده در ویرایشگری از قبل مانده از WordPress در لپ تاپ، 16:41 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. انتشار 19:59 همین حوالی.