مجمع نمایندگان

تعداد پاراگرف: 4

به نظر امکان وتوی مصوّبات مجلس از جانب مجمع نمایندگان موضوع مناسبی نیست، در مجموع به نظر وجود مجمعی به عنوان مجمع نمایندگان باری اضافه است بر دوش ساختار حکومت و جامعه، 20:05 پنج شنبه 25 خرداد 1402 جون 15 2023 در باغستان شهریار.

به گمان مناسب است نمایندگان اصناف وضعییت مجمع نمایندگان را به تشکیل برسانر(برسانند) و پایگاه های مرتبط به شورای نگهبان، مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام زیر ساخت ایشان و مجالس و شوراها گردر(گردند)، به گمان مناسب است در نظر داشتا(داشتن) نمایندگان مدارس و دانشگاه ها، وکلا، ساختار قضایی، بازار، نیروهای مسللح و امنییتی و هر صنفی که مناسب در نظر آیر(آیند)، ۱۲:۳۴ شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۲۲ ۲۰۲۲ منزل آقای معررفی شده به عنوان شحص والد در باغستان شهریار.

مایلیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر مجمع نمایندگان فععالییت داشته باشند با هر نامی که مناسب آید، به گمان به هر حال برای مجمع نمایندگان زیر ساختی مناسب است برای پالایش محیط جهت استخراج آخرین درست آوردها، در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیریت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 13:52 سه شنبه 11 مرداد 1401 آگوست 2 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان از آنچه موجود است از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بتوان مجمع نمایندگان را استخراج داشت فارغ از قید نام، موضوع مجمع نمایندگان به نظر مناسب است متمرکز و متحرّک باشد همچون مجمع ملل فاقد ساختمان مرکزی و در وضعیّت گردشی بین مشاری(استان) در جریان باشد، مجمع نمایندگان قادر است مصوّبات مجلس را بعد یا پیش از ارسال به اجرا وتو دارد، مجلس برای ارسال و اجرا برای اجرا نیاز به تائید مجمع ندارند، باغستان شهریار، ۲۲:۱۷