واگذاری کشت و صنعت مغان

تعداد پاراگرف: 1

در این خصوص گویا مواردی مطرح است که به نظر ساختار قضایی در مسیر رسیدگی به آن موارد است، این واگذاری گویا هزینه یا هزینه‌های جانی نیز در پی داشته است، چنین گمان برده‌ایم، در حاشیهٔ این موضوعات دست کم به گمان و ارادهٔ ما موضوعاتی مطرح شده است. ده و سی و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی.

,