خودکامه

تعداد پاراگرف: 1

ما خودکامه‌ای بیش نیستیم، پیش‌تر به نقل و نثر مطرح شده است، شاید چنین به ذهن برسد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، نه و دو دقیقهٔ شنبه سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی. تمامی قیدیات سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی جز این نوشته به خطا به تاریخ دوازده آذر منتشر شده بودند که گویا در این تلقین و تمرکز نگرشْ ردّ پایی از کنیسه‌های واشنگتن به نظر می‌رسد همچون نمونه کار و خوشخدمتی به آقای خامنه‌ای و احتمالا آقای ملک سلمان که به نوعی گویا بازگردانی آنچه از جانب ما مصادره گشته است را به آقای خامنه‌ای سپرده‌اند به پنجاه درصد. نوشته‌ها اصلاح شدند. هجده و سی و هشت دقیقۀ یک‌شنبه چهارده آذر هزار و چهارصد شمسی. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هجده و پنجاه و شش دقیقۀ یک‌شنبه چهارده آذر هزار و چهارصد شمسی.