مجسّمه‌های بودای بامیان

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر بازسازی مجسّمه‌های بودای بامیان اجرا شود، باغستان شهریار 10:33 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401.

چهارده و چهل دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار بازسازی مجسّمه‌های بودای بامیان که به دست طالبان تخریب گردید به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در این خصوص اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، به گمان ما در این فرآیند آقایان خامنه‌ای و ملک سلمان تاثیر گذاران و فرماندهان اصلی بوده‌اند.