آقایان بارزانی

تعداد پاراگرف: 1

یازده و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر موضوعی که از برادر کشی در اواسط سال کذشته از اقلیم کردستان عراق از جانب برادران بارزانی مطرح شده بود در عداوت همدیگر نمایشی برای پوشش ارتباط و تداوم مسیر حاضر بوده است، چنین به گمان ما رسیده است.

,