گدایی

تعداد پاراگرف: 2

هر جامعه‌ای گدای پیش آمده داشت به دستی و طلبی از گزینه‌های رسیده به گمان به سیخ کشیدن گوشت امامان مساجد و به خوردشان دادن است همینطور بیرون آوردن چشمانشان، باغستان شهریار، اطراف انتهای غربی، ۲۰:۱۶ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱.

آیا می‌توان برای حذف مزاحمت گدایان از جامعه بدون داشتن گزینهٔ کار یا مخارج(ارتزاق و مسکن و پزشکی) از گزینهٔ قهر بهره برد. هشت و سی و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی. این نوشته پیشتر شامل دسته‌‌های “ارزش واحد پول ملّی” و “ارزش پاسپورت” شده است، چنین گمان برده‌ایم. نه و ده دقیقهٔ همین روز.