اسکناس

تعداد پاراگرف: 1

بیس و دو و سه دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ضرب اسکناس جدید و جزئیّات آن را که شامل اسامی و سِیر گذار و عدم استفاده از تصویر اشخاص است و موضوعاتی چنین است را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

, ,