نان و نمک

تعداد پاراگرف: 1

در نوشته ی «احوال منظر در تارا» اشاره ای شده است به آتش و نان و نمک و دو مجموعه آجیل که از تبریز و اردبیل برای ما رسیده بود و تحت شرایطی شاید مناسب بود در زباله بیاندازیم، از هر کدام مقداری به ظرفی کنار دست گذاشتیم و بخشی را خوردیم، شور و احتمالا آغشته به حرارت دست کم در فندق، در مجموع از چند روز پیش با روئت این موضوع که در مرکز فندق گاهی شکلی زرد رنگ شکل می گیرد و دست کم در برخی با بدنه ی فندق تفاوت و خوردن آن هزینه ی زیاد می طلبد سعی شد از فندق دور بمانیم، به هر حال شاید در چندین ماه گذشته این حجم از نمک به شکل خوراکی به بدن وارد نشده بود، در موضوع حرارت و خمیر و نان نیز به نظر شبیه چنین است و به شکلی سم و مرگی تدریجی را رغم زده اند، از قضا این دو مورد مواردی هستند که به آن شبیه قسم یاد می شود و حرمت دارند و احترام، حال اینکه چه بلا نسبت الاغ الاغانی یا بی شرفانی مایل هستند چنین به گمان بی شرفی و انحرافاتی جا بی افتند احتمالا از موضوعات جاری است، هنوز معلوم نشده آیا در تارا بلوط جزو نوادرات است یا همچون فندق همه گیر و فراوان، اینکه این نوشته نوشته شد جهشی بود بر عنوان داشتن این موضوع که به ترتیبی راه های مدیرییت مناسب میزان مصرف نمک و نان را بررسی داشتن، 01:40 چهارشنبه 12 مرداد 1401 3 آگوست 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در موضوع آتش و حرارت آنچه به گمان نا مناسب است تغییر رنگ غذاست. 02:18 همین حوالی.