رشوه

تعداد پاراگرف: 1

یک و هفت دقیقهٔ بامداد پنجشنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، مقرّرات مرتبط با رشوه به پیشنهاد تغییر داده شده است. در این خصوص قرار دو برابر عقوبت رشوه دهنده برای رشوه گیرنده مقرّر گشته بود.