سازمان اتوبوسرانی

تعداد پاراگرف: 2

چنین گمان برده‌ایم، به نظر صندلی در اتوبوس‌ها دست کم این فقره که به گمان ما رسیده است در خطّ بی آر تی خاوران برای خمیدگی پشت و کمر سفارش داده شده است. ۱۳:۱۶ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقایان محمود ترفع، مجتبی شفیعی و بهرام نکاحی اجرا شود. ۱۰:۵۴ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.