سرمایه داری

تعداد پاراگرف: 2

آیا موضوعی مقدّس‌تر از سرمایه در عالم هستی وجود دارد، عقل، زبان، هستی، اساس بودن و اخلاق آیا بدون سرمایه قابل تعریف هستند، در بستر آیا بدون سرمایه عقلی وجود دارد که بخواهد تعریفی از مناسب و نامناسب نیز عرضه دارد. پیشتر گمان می‌بریم به شکل مکتوب به این موضوع اشاره شده است در محتوایی که هنوز دسترسی به آن ممکن نشده است، ما پس از آن از نو محتوای سایت را به نگارش رساندیم. محتوای ما به گمان از دامنۀ gardun.ir در آدرس ir24.ir بلوکه شده است، باغستان شهریار، 19:41 جمعه 12 فروردین 1400. آیا ما داریم به آیا موجو است ویرایش شد و در ادامه “ما” از انتهای “هستی و اساس بودن ما” حذف شد، اخلاق به موارد اضافه شد، بخش “در بستر آیا بدون سرمایه عقلی وجود دارد که بخواهد تعریفی از نیک و بد نیز عرضه دارد” افزوده شد، 20:06 همین حوالی. نیک و بد به مناسب و نامناسب ویراست شد، 20:09 همین حوالی.

برخی گویی توهین باشند به سرمایه و سرمایه‌داری، آن چه سرمایه‌ایست که از شرافت ساقط می‌کند. در مجموع چنین پنداشته‌ایم. سیزده و بیست و هشت دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.