کمربند ایمنی خودرو و کلاه کاسکت موتور سیکلت

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص گمان منظر به تاثیر گذار نبودن بستن کمربند ایمنی خودرو و استفاده از کلاه کاسکت در موتور سیکلت در شخص غیر سخن به میان آمده است، به گمانِ آن مقطع مضمونی شبیه چنین که کمر بند ایمنی و کلاه کاسکت در وضعییت شخص غیر خارج از وسیله ی نقلیه در صورت وقوع تصادف تاثیر گذار نیستند و احتمالا خود شخص را با احتمال درصدی از تبعات تصادف دور می دارند، خود شخص و سرنشینان، پیشتر به موضوع سرنشینان اشاره نشده است و تنها موضوع بر راننده در بررسی بوده است، در مجموع آیا چنین اندیشیدن مناسب است، بر فرض اگر در لحظات نخست تصادف ضربه ای به سر شخص راننده وارد شود و باعث بیهوشی یا گیچی و عدم تمرکز مناسب وی شود و از مسیری که محتمل بود با کلاه کاسکت یا کمربند ایمنی در آن بمانند خارج شوند و به عابر یا شخصی در اطراف صدمه برسانند همچنان مناسب است عدم نیاز به ضرورت کمربند ایمنی یا کلاه کاسکت را مطرح داشتن. 19:46 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.