همراهی با سلامت مددعیان سلسله ی آقای آدم

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم به شرط احتجام دسترسی به ویزیت و محصولات پزشکی، خوراک و نوشیدنی برای مددعیان سلسله ی آقای آدم که در مسیر زدودن محافل و تاثیرات آن سلسله هستند قطع گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، تیتر نوشته از “مراقبت از سلامت غدّه‌های سرطانی” به “همراهی با سلامت مددعیان سلسله ی آقای آدم” ویراست شد، 23:50 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. مایلیم دسترسی هر شخص مشکل ساز در مسیر اتقال دارایی شخص منظر به خوراک و نوشیدنی و ویزیت و محصولات پزشکی قطع گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 23:58. “خدمات” در دو مورد به “ویزیت” ویراست شد، 00:29 پنج شنبه 24 شهریور 1401 سپتامبر 15 2022 همین اطراف.

اگر این مثال و تشبیه توهین به غدّه‌های سرطانی نباشد، آنکه از غدّهٔ سرطانی مراقبت دارد به گمان ما یا احمق است یا خائن، موضوع اینجا رسیدن به توافقی است که آیا مناسب است اشخاصی چون آقای خامنه‌ای و نظایر ایشان را غدّه‌های سرطانی گمان داشتن یا خیر. ۰۰:۵۳ پنج‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰.