خودروهای ساخت چانا و ختن(چین)

تعداد پاراگرف: 1

مایل نیستیم خودروهای ساخت چانا و ختن(چین) به دست مصرف کننده برسد در مناطقی که انتخاب محدود شده است، در دایرۀ اختیار ما در صورت عدم امکان عودت برای بازیافت به گورستان اعزام شود، مایلیم هر چهار مورد جزا، مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر و تعقیب قضایی در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، باغستان شهریار 02:52 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.