موضوعات اخیر

دسته: حکم قتل

  • حکم قتل

    به گمان حکم قتل آقایان خاتمی احتجام(رئیس جمهور) پیشین و آقای رئیسی احتجام حاضر از جانب آقای خامنه ای صادر شده است، به نظر مرگی شبیه به فوت آقای رفسنجانی از طریق موادد رادیو اکتیو برای ایشان در نظر داشته اند تا توسسط آقای محسن رضایی به انجام برسد، به نظر روز[…]