موضوعات اخیر

دسته: کنگرۀ ایالات متّحدۀ آمریکا

  • کنگرهٔ ایالات متّحدهٔ آمریکا

    گمان نمی‌بریم شخصیّت خانوم ایلهان امر نمایندهٔ کنگرهٔ ایالات متّحدهٔ آمریکا را مناسب دیده باشیم، به گمان ما آقای محمّد دروغ گو، غیر امانت دار، تزویر کار، فاقد شرافت و خائن بوده‌اند به نژاد بشر، از فرصتی که افرادی در فرودستی ناگزیر گیر مانده بوده‌اند بهره جسته‌اند و حکایت بد و بدتری[…]