موضوعات اخیر

دسته: آرژانتین

  • آقای دیئِگو مارادونا

    اگر بررسی فوت آقای مارادونا مناسب است مایلیم اجرا شود و در صورتی که در مسیراجرای بررسی جزئییات فوت آقای مارادونا شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص[…]

  • آرژانتین

    در میان واحدهای پول مللی که در سراسر جهان هر از گاهی مورد بررسی قرار گرفته به گمان وضعییت افت ارزش پول آرژانتین در دست کم یک سال گذشته بی نظیر است با شیبی نسبتاً یکنواخت، به گمان یکی از وظایف تعریف شده برای احتجام آرژانتین آقای آلبرتو آنگل فرناندز از جانب[…]