موضوعات اخیر

دسته: فارا(فدراسیون روسیه)

  • فارا(فدراسیون روسیه)

    مایلیم به شرط احتجام نام راشیا(Russia) که به گمان نا مناسب و در معنای هجوم-کار است به نامی مناسب ویراست شود، گمان می بریم از اسامی همچون عجم، بربر، عرب و از این دست است که از جانب ممالک برای اقوام ورای مرزها یا در تسللط طرح شده است، 11:51 شنبه 19[…]

  • بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و اجزای بزرگتر از کل

    اگر این تشبیه توهین به انگل نباشد گمان می‌بریم بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم امکان تولید رفتارهایی از اشخاصی چون آقای پوتین را در این حجم و گستره فرآهم می‌آورند، افرادی که به گمان ما شبیه به انگل هستند و نمی‌توانند بدون میزبان به حیات خود دست کم در کیفیّتی نزدیک به[…]