موضوعات اخیر

دسته: فارا(فدراسیون روسیه)

  • فارا(فدراسیون روسیه)

    مایلیم درخواست عضوییت در ناتو از جانب تمام فارا(روسیه) یا بخشی از آن اعلام شود و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند در تابعییت فارا(روسیه) یا وابسته ی ایشان مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 15:25 شنبه 22 مرداد 1401 آگوست 13 2022 بلا نسبت طویله،[…]

  • بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و اجزای بزرگتر از کل

    اگر این تشبیه توهین به انگل نباشد گمان می‌بریم بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم امکان تولید رفتارهایی از اشخاصی چون آقای پوتین را در این حجم و گستره فرآهم می‌آورند، افرادی که به گمان ما شبیه به انگل هستند و نمی‌توانند بدون میزبان به حیات خود دست کم در کیفیّتی نزدیک به[…]