موضوعات اخیر

دسته: ارمنیا

  • ارمنیا(ارمنستان)

    اگر گمان مناسبی باشد آنچه در ترویج نفرت و کینه در ساختار آموزشی ارمنیا رسیده است مایلیم زیر ساخت آموزشی ارمنیا در شرایطی مناسب بررسی گردد و هر نوع مضمونی در مسیر رواج کینه و نفرت به ترتیبی مناسب ویراست گردد، همینطور در سطح کشور و تمام دنیا مایلیم بررسی موارد مرووج[…]

  • شرح روز

    به گمان دو چهار ستون فکری و اجرایی، دو چهار فرد هستند که هنجار ایشان را در سطوح بالا نامناسب یافته‌ایم، در روزهای اخیر نخست همسر آقایان سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی و اشتری و گروه دوّم همسر آقایان خاتمی، میر حسین موسوی، سر لشگر موسوی و ناطق نوری. باغستان شهریار،[…]