موضوعات اخیر

دسته: ارمنیا

  • ارمنیا(ارمنستان)

    مایلیم از جانب ایروان جهت ترددد بدون ویزا و جواز با احتجام آذربایجان پیشنهاد به باکو ارسال گردد و در صورتی که بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، ۱۶:۵۷ چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۹ ۲۰۲۲ خانه ی آقای معررفی شده به عنوان شحص والد در[…]

  • شرح روز

    به گمان دو چهار ستون فکری و اجرایی، دو چهار فرد هستند که هنجار ایشان را در سطوح بالا نامناسب یافته‌ایم، در روزهای اخیر نخست همسر آقایان سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی و اشتری و گروه دوّم همسر آقایان خاتمی، میر حسین موسوی، سر لشگر موسوی و ناطق نوری. باغستان شهریار،[…]