موضوعات اخیر

دسته: دشت مغان

  • واگذاری کشت و صنعت مغان

    در این خصوص گویا مواردی مطرح است که به نظر ساختار قضایی در مسیر رسیدگی به آن موارد است، این واگذاری گویا هزینه یا هزینه‌های جانی نیز در پی داشته است، چنین گمان برده‌ایم، در حاشیهٔ این موضوعات دست کم به گمان و ارادهٔ ما موضوعاتی مطرح شده است. ده و سی[…]