موضوعات اخیر

دسته: Electronic binding of criminals to the celebrities of Flota (Iran)

  • پابند الکترونیکی بزهکاران به مشاهیر

    به گمان بر پای خانوم والنتینا ماتوینکو رئیس مجلس اولا در مسکو و آقای گورباچف پابند الکترونیکی بسته شده است یا شده بوده است، اسلاگ نوشته از “electronic-binding-of-criminals-to-the-celebrities-of-flota-iran” به “electronic-binding-of-criminals-to-the-celebrities” و تیتر نوشته از “پابند الکترونیکی بزهکاران به مشاهیر فلتا(ایران)” به “پابند الکترونیکی بزهکاران به مشاهیر” ویراست شد. 14:26 سه شنبه 25[…]