موضوعات اخیر

دسته: مشاری اصفهان

  • اصفهان

    به گمان تبل و ایجاد صدای مربوط به محررم در جلوی بیمارستان الزهرا در اصفهان کار امام جمعه ی اصفهان بوده است. 23:10 چهارشنبه 12 مرداد1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

    طرح تخلیهٔ اصفهان تقلیل به روحانیون ساکن در نظر است، اینکه چه وضعیّتی[…]