موضوعات اخیر

دسته: یمن

  • وزارت بین الملل(خارجه)

    مایلیم نام “وزارت امور خارجه” به “وزارت بین الملل” تغییر یابد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن[…]

  • یمن

    مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ایجاد دارندۀ مشکل در مورد مقامات یمن خاصه ریاست جمهور یمن اجرا شود، باغستان شهریار 05:29 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

    مایلیم هر شش مجازات در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ رفع حصر[…]