موضوعات اخیر

دسته: cinema flota iran

  • سینما فلتا(ایران)

    به گمان فوت آقای امین تارخ قتل بوده، با آمپول هوا انجام گرفته و کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، به گمان رفع تحدیدی چنان(قتل با آمپول هوا) کمی پیشتر حوالی آقای رئیسی احتجام فلتا(ایران) گمان بردیم که به نظر از جانب آقای گلزار بوده است، 21:57 شنبه 9 مهر 1401[…]