موضوعات اخیر

دسته: مدنیّت

  • مدنیّت

    آیا مدنیّت زیر مجموعۀ اخلاق است یا اخلاق زیر مجموعۀ مدنیّت. در دسته بندی موضوعات ما به وضعیّتی شبیه به گسل و شکاف برخورده‌ایم که ممکن است بخشی از آن تحت تاثیر بستر و ساختار قضائی سالیان گذشته و زمان حاضر باشد، ما نوشته‌های کندن پوست و خاموشی مغز را در کیفر[…]

  • تمدّن

    افتخار ورزیدن به حکایتی کهن همچون رفتن به بازی‌های المپیک و طلب حریفان چند هزار سال گذشته است، چنین گمان برده‌ایم، پیشتر به این قبیل مضمون اشاره داشته‌ایم، آیا در بحث گفتگوی تمدّن‌ها نشانه‌ای آگاهانه یا جاهلانه از فاشیسم و تلاش برای رکود اندیشه و خِرَد اجتماعی نمی‌بینید، چنین به گمان ما[…]