موضوعات اخیر

دسته: زبان لنایی

  • زبان لنایی، عربی

    لنایی به عنوان نوشته افزوده شد، دستهٔ زبان‌ها حذف شد، دستهٔ زبان زیر مجموعهٔ فرهنگ موجود است و شامل شد. ۱۳:۰۷ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

    چهارده و سی و یک دقیقۀ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر تغییر نام زبان عربی[…]