موضوعات اخیر

دسته: ادبیّات

  • آقای سعدی، بهانه‌ی دروغ و سلسلهٔ آقای ابراهیم

    با گمان به یاری حضور ذهن در بخشی از بوستان آقای سعدی به داستانی از پادشاه و دو وزیر اشاره دارند که یکی از وزیران با دروغی جان فردی را می‌خرد و پادشاه به تعریف از این فعل می‌پردازد که صداقت وزیر نخست ممکن است باعث جان فرد شود امّا دروغ وزیر[…]

  • مولوی

    به گمان ما با توجّه به این موضوع که گویا تا پایان عمر آن خرقه و ادّعا را از تن بیرون نمی‌دارند به کل در توان آقای مولوی نبوده است کشیدن بار جهانی که گویی ستونی باشند بر جهان، و ما این قبیل را بر گمان ناله و سخن‌های کودکانه می‌پنداریم. خیابان[…]