موضوعات اخیر

دسته: بانک فلتا

 • بانک مللی فلتا(ایران)

  دسترسی به اپ بانک مللی در Android خارج از فلتا(ایران) از نو قطع شده است، آی پی بررسی تارا(ترکیه)، 21:52 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  مددتی قبل در روزهای اخیر خبر قطع دسترسی به سیستم بانکی از آی پی[…]

 • بانک فلتا

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص اشخاص مطرح در ادامه اجرا گردد. باغستان شهریار 01:59 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

  • آقای محمّد بیگدلی مدیر عامل پیشین بانک ملّت و همسر ایشان، 02:05 همین حوالی.
  • آقای آیت الله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه و همسر[…]