موضوعات اخیر

دسته: Public relation and ensan respect

  • مردم داری و حرمت انسان

    آیا مناسب است چنین گمان بردن که در مسیر مردم داری به تعبیری که حضور در توده مناسب در نظر آید مرز و مسیر حفظ حرمت انسان باریک می شود به ترتیبی که شاید حفظ حرمت و حریم انسان به درصدی دشوار یا دشوار تر می گردد، 16:22 چهارشنبه 19 مرداد 1401[…]